Touchless Consulting Group

Processkartläggning & Utveckling | •••

Hur man arbetar på rätt sätt och med rätt information
TCG - SAP Expertises

TCG PLMs erfarenhet visar att det i de flesta organisationer finns en förbättringspotential genom att ständigt förbättra verksamhets- och arbetsprocesserna.

En förändring blir som mest effektiv om den integreras med företagets verksamhetsprocesser. Detta görs bäst genom att man genomför en initial kartläggning av aktuella verksamhetsprocesser och tar reda på vilken information som hanteras i och mellan de olika processtegen. I detta arbete hittar man ofta flaskhalsar i dagens arbetssätt. Flaskhalsar som efter en kartläggning får olika verksamhetsdelar att börja samarbeta mycket mer effektivt än idag. För att få kontroll på informationsflödet i företaget är verksamhetsprocesserna nyckeln.

Då ständiga förändringar är en utmaning är processkartläggning viktig för att:

  • Skapar förståelse för organisationens processer, aktiviteter, ansvarsområden och informationsflöden hos och mellan alla medarbetare.
  • Kartlägga arbetssätten och samtidigt göra det enkelt att uppdatera och lägga grunden för ständiga förbättringar av processerna.
  • Genomlysning av arbetsprocesserna beskriver konkreta förbättrings åtgärder.
  • Skapa en helhet genom att länka ihop organisation, arbetssätt, informationsflöde och systemstöd

Om detta låter intressant kommer vi gärna och berättar mer. Tag i så fall kontakt med Patrik Just, en av våra strategiska rådgivare.Please wait, we are processing your request