Touchless Consulting Group

Innovation & Automation

TCG offer clients added value and new insights, allowing them to extend their investments and optimize their processes.

Vår ambition är att driva fram nya insikter för att uppnå kunskapsöverföring, smidighet och automatisering. Med vår gedigna erfarenhet tar vi fram innovativa och samtidigt genomförbara koncept för att möjliggöra beröringsfria affärsprocesser.

Vi gör det svåra logiskt och enkelt | •••

Automatiserade och strukturerade anläggningsnära flöden

TCG PLM är ett management konsultbolag som specialiserat sig på att stötta företag att uppnå en ökad effektivitet genom strukturerade och automatiserade beröringsfria informationsflöden. Fokusområdet är informationshantering, i synnerhet anläggningsinformation.

Vi hjälper dig att omvandla data till verksamhetsstödjande information. Vi kallar det att realisera värdet i informationen, idag och i framtiden.

INFORMATIONSFLÖDETS UTMANINGAR

Hur informationen, vare sig det är ritningar, tekniska data, inköpsordnar, materialspecifikationer, tillstånd eller liknande flödar genom affärsprocesserna är avgörande för att uppnå en riskfri och konkurrenskraftig verksamhet, Från planering och byggnation till anläggningens drift, underhåll och förvaltning.

Idag går det åt onödigt mycket tid till att söka efter och flytta information. Från det att anläggningen ska börja planeras till dess att den rivs, via ett omfattande byggprojekt och årtionden av drift och underhåll. Genom att förenkla denna hantering finns det stora möjligheter att lägga tid på annat.

Projektering & Byggnation (EPC/BIM)
Exepel på utmaningar:

 • Brister i materialanskaffningen
 • Oklarheter i vad som ”ingår i” vid kontroll och besiktning
 • Bristande versionshantering av dokument
 • Oklar informationsstruktur och namngivning av objekt

Drift, underhåll och förvaltning (EAM)
Exempel på oklarheter:

 • Långa projektavslut
 • Informationen stämmer inte längre med verkligheten
 • Felaktiga inköp av reservdelar
 • Onödigt långa driftstillestånd
 • Oklart om all relevant information har uppdaterats

HELA LIVSCYKELN – PLM

Betraktar man informationshanteringen för en anläggning eller fastighet under hela dess livslängd går det åt onödigt mycket tid till att söka efter och flytta information. Till slut stämmer inte informationen med verkligheten, ingen litar på informationen och successivt blir stillestånden oacceptabelt långa och underhållskostnaderna stiger Den yngre personalen accepterar inte att arbeta i en ”gammal” arbetsmiljö och risken i arbetsmiljön, särskilt för underhållspersonalen, ökar.

Genom att förenkla hanteringen av dokumentationen och informationen finns det möjlighet att lägga tid på annat. Att hantera informationen under anläggningens hela livslängd ingår i Plant Lifecycle Management – PLM.

Projektering & Byggnation (EPC/BIM)

Exempel på nytta:

 • Kortare tid för projektering
 • Säkrare och lägre kostnader för kontroller och besiktningar
 • Färre ändringar under pågående projekt
 • Mängdningen stämmer och material anländer rätt uppmärkt i rätt tid
 • Lägre inköpskostnader för material

Drift, underhåll och förvaltning (EAM)

Exempel på nytta:

 • Kortare projektavslut
 • Kortare stillestånd
 • Lägre kostnader för utfört UH arbete
 • Lägre kostnader för att underhålla dokumentationen och informationen
 • En säkrare och mer attraktiv arbetsmiljö

INFORMATIONSSTRATEGI

För att tackla utmaningen gäller det att förstå dess grundläggande orsaker. Svaret är ofta lika enkelt som besvärligt. Det är för svårt att göra rätt. För att lyckas är vår erfarenhet att det krävs en tydlig informationsstrategi, en strategi som inte bara handlar om eventuella nya IT-stöd utan lika mycket om hur man arbetar.

Genom en tydlig och väl förankrad informationsstrategi kan man uppnå 4 huvuddelar:

 • Det går att veta hur man ska arbeta med informationen, hur den namnges, sorteras och var den lagras

 • Det är tydligt vem som ansvarar för vad och när det utförs. Det finns en tydlig versionshantering för alla dokument och på all information

 • Det finns en organisation på plats som kan hantera det problem som uppkommer

 • Det finns ett utvecklat systemstöd för att hantera informationen

VÄRDE

Med stöd i en tydlig informationsstrategi kan utvecklare och ägare av anläggningar nå betydligt högre affärsnytta än idag.

 • Effektivare flöden → Ökad lönsamhet i leverans genom bättre marginal
 • Högre kvalitet → Ökade omsättning i leverans genom större värde
 • Ökad flexibilitet i en föränderlig omvärld → Snabbare anpassning och compliance
 • Hantering av avvikelser → Minskad känslighet mot störningar
 • Långsiktighet och framtidskompatibilitet → Bättre avkastning på investeringen

Våra tjänster

Erbjudande Branschen står inför ett paradigmskifte när det gäller anläggningsnära informationsflöden. Traditionella metoder ersätts progressivt med nya informationsmodeller men verksamheten har iblan ...

Read more


I korthet

Sign up for our newsletter

Please wait, we are processing your request